top of page

statut stowarzyszenia

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

§ 1

 1. Statut określa zasady działania, cele i zadania Stowarzyszenia o nazwie: Stowarzyszenie GÓRALE KARPAT.

 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa m.in. na podstawie: ustawy
  z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach; ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu.

 3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

 4. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Siedzibą Stowarzyszenia jest Łomnica-Zdrój.

 6. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 2

 1. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

 

§ 3

 1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na społecznej pracy jego członków.

 2. Do prowadzenia swych spraw statutowych i organizacyjnych Stowarzyszenie może powoływać biura, zatrudniać pracowników, w tym swoich członków oraz zlecać realizację określonych zadań osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym.

 

 

Rozdział II

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 4

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz ogółu społeczności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:

 1. promocji i rozwoju kultury górali karpackich,

 2. prowadzenia działań na rzecz ochrony i dziedzictwa kulturowego i historycznego Euroregionu Karpat; działalność transgraniczną,  

 3. prowadzenia działań na rzecz rozwoju owczarstwa w Karpatach i Europie

 4. integracji społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa górali Karpat,  

 5. promocji krajoznawstwa i turystyki Euroregionu Karpat,  

 6. inicjowania i wspierania działań na rzecz aktywnych form wypoczynku
  i zdrowego stylu życia w oparciu o bogactwa i naturalne walory regionu,

 7. działania na rzecz rozwoju regionu, ze szczególnym zaakcentowaniem dziedzin związanych z edukacją, kulturą i sztuką, sportem i turystyką, oraz ochroną środowiska i ekologią,

 8. wspierania, inicjowania, organizowania i prowadzenia działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego,  

 9. wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych
  w zakresie kształcenia ustawicznego, wychowania, edukacji pozaformalnej, poradnictwa zawodowego, rozwoju zainteresowań i zagospodarowania czasu wolnego, wyrównywania szans edukacyjnych, aktywizacji społecznej
  i obywatelskiej,

 10. współpracy z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami w celu zachowania tożsamości i promocji dziedzictwa górali Karpat,  tworzenia i rozwoju usług kulturalnych,

 11. działalności proekologicznej, promowania zdrowego i ekologicznego stylu życia oraz działania zmierzające do rozwijania proekologicznych postaw,

 12. wspierania przedsiębiorczości wśród młodzieży i dorosłych opartej na dziedzictwie Euroregionu Karpat,  

 13. wspierania, inicjowania, organizowania i prowadzenia programów przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu, patologiom społecznym, bezrobociu, wspierającym środowiska defaworyzowane i aktywizujących społeczność lokalną,  

 14. propagowania spożycia oraz promocji zdrowej żywności, w szczególności produktów lokalnych, regionalnych i ekologicznych.

 

 

§ 5

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. współpracę z organizacjami społecznymi, administracją samorządową i rządową
  i innymi osobami prawnymi oraz osobami fizycznymi realizującymi cele i zadania
  na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu,

 2. promowanie działalności i udzielanie pomocy zespołom folklorystycznym
  i artystycznym, 

 3. organizowanie akcji upowszechniających postawy proekologiczne,

 4. organizowanie imprez, wydarzeń artystycznych i innych inicjatyw kulturalnych,

 5. pozyskiwanie funduszy na cele statutowe,

 6. działalność promocyjną, informacyjną, publicystyczną i poligraficzną, w tym:

- opracowywanie, redagowanie i druk ulotek, broszur, folderów, plakatów, kalendarzy, czasopism, książek i innych publikacji,

- tworzenie, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych
i multimedialnych,

- tworzenie i redagowanie stron i serwisów internetowych,

- przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym,

 1. współpracę transgraniczną,

 2. organizację badań etnograficznych,  

 3. udział w imprezach promocyjnych i targach krajowych oraz zagranicznych,

 4. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz dorosłych,

 5. szkolenia, konferencje, warsztaty i doradztwo,

 6. organizowanie wyjazdów dla członków Stowarzyszenia, sympatyków i beneficjentów.

 1. Stowarzyszenie dla realizacji celów, o których mowa w ust. 1 prowadzi działalność pożytku publicznego. Działalność ta może przyjmować formę nieodpłatną lub odpłatną. Przychód
  z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

 

§ 6

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

  1. członków zwyczajnych,

  2. członków wspierających,

  3. członków honorowych.

 2. Przyjęcie członków zwyczajnych i wspierających następuje w drodze uchwały podjętej przez Zarząd zwykłą większością głosów, na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez kandydatów na członków stowarzyszenia. Deklaracja musi zawierać rekomendację dwóch członków stowarzyszenia. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia nowych członków stowarzyszenia musi nastąpić na najbliższym posiedzeniu Zarządu po złożeniu deklaracji członkowskiej.

 3. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

 

§ 7

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej
   na piśmie Zarządowi,

  2. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną,

  3. działań na szkodę Stowarzyszenia, rażącego naruszania postanowień statutu, utratę praw publicznych lub popełnienia przestępstwa z winy umyślnej potwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu,

  4. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 24 miesiące, po uprzednim pisemnym poinformowaniu członka stowarzyszenia,

  5. śmierci członka będącego osobą fizyczną lub utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych,

  6. pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały władz, która
   tę godność nadała.

 2. Osoba wykluczona lub skreślona (z wyłączeniem przypadku pkt. 1 lit. e) ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 3. W każdym z przypadków wymienionych w pkt. 1 lit. a-f konieczne jest podjęcie uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia, zwykłą większością głosów.

 

 

§ 8

Członkowie zwyczajni

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
  do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych oraz małoletni w wieku
  od 16 do 18 lat, posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, z tym,
  że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

  1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

  2. uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,

  3. uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

  4. uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia,

  5. zgłaszanie wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,

  6. korzystania z pomocy Stowarzyszenia.

 3. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

 2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

 3. regularnego płacenia składek członkowskich,

 4. ochrony mienia Stowarzyszenia jako wspólnego dobra wszystkich jego członków,

 5. udziału w Walnych Zebraniach Członków,

 6. czynnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia.

 

 

§ 9

Członkowie wspierający

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna oraz osoba fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia. Osoby te wyrażają wolę przystąpienia
  do Stowarzyszenia w takim charakterze i deklarują sposób i zakres wnoszenia wkładów finansowych i/lub rzeczowych i/lub merytorycznych na rzecz Stowarzyszenia.
  Osoba prawna działa w stowarzyszeniu za pośrednictwem organu uprawnionego do jej reprezentowania.

 2. Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo:

 1. udziału z Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym,

 2. zgłaszania wniosków, opinii i uchwał dotyczących działalności Stowarzyszenia.

 1. Członek wspierający obowiązany jest do:

 1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

 2. wspierania celów statutowych Stowarzyszenia i propagowania jego dorobku.

§ 10

Członkowie honorowi

 1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna,  której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia. Wniosek o nadanie godności członka honorowego może wnieść Zarząd lub co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

 2. Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego oraz prawa
  do uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu.

Rozdział IV

ORGANY STOWARZYSZENIA

 

§ 11

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

  1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym
   Zebraniem”,

  2. Zarząd,

  3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 12

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 6 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania, zwykłą większością głosów.  

 2. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia. Gdy liczba dokooptowanych członków władz przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie
  w celu odbycia wyborów uzupełniających.

 3. Odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej może nastąpić tylko uchwałą Walnego Zebrania na pisemny wniosek co najmniej 3/4 członków zwyczajnych Stowarzyszenia
  w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

 

§ 13

Walne Zebranie

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu biorą udział:

  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający.

 

§ 14

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 2. Obrady Walnego Zebrania prowadzi wybrany w jego trakcie Przewodniczący. Protokół
  z posiedzenia Walnego Zebrania sporządza wybrany w jego trakcie Sekretarz. 

 

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje się w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

  1. z własnej inicjatywy Zarządu,

  2. na wniosek Rady Nadzorczej,

  3. na wniosek ¾ członków zwyczajnych Stowarzyszenia..

 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie musi się odbyć w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia wniosku. O miejscu, terminie i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków co najmniej 7 dni przed terminem zebrania w formie listu elektronicznego lub sms na telefon komórkowy podany przez członków.

 

§ 15

 1. Sprawozdawcze Walne Zebranie zwołuje się raz na rok, a Sprawozdawczo-Wyborcze raz na 6 lat.

 2. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania w formie listu elektronicznego lub sms
  na telefon komórkowy podany przez członków.

 3. W przypadku braku quorum zwoływane jest Walne Zebranie w drugim terminie. Drugi termin Walnego Zebrania może być wyznaczony w ten sam dzień pół godziny
  po zakończeniu pierwszego Walnego Zebrania pod warunkiem, że możliwość taka została przewidziana w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu. W drugim terminie uchwały są podejmowane bez względu na liczbę obecnych

 4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w I terminie i bez względu na liczbę obecnych członków w II terminie.

 

§ 16

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

  1. uchwalenie statutu i jego zmian,

  2. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,

  3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

  4. powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu,

  5. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

  6. udzielanie co roku absolutorium Zarządowi,

  7. nadanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,

  8. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady, niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych organów.

 1. Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są wyłącznie sprawy umieszczone
  w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

 

 

§ 17

Zarząd

 1. Zarząd składa się z 1 do 3 członków, w tym prezesa, wiceprezesa i członka Zarządu.

 2. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu
  za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

 3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.

 4. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa Zarządu.

§ 18

 1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

  1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania,

  2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

  3. dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia,

  4. ustalenie wysokości składek członkowskich, umarzanie, odraczanie, rozkładanie na raty składek członkowskich w sytuacjach losowych członków Stowarzyszenia, 

  5. sporządzanie sprawozdań z działalności,

  6. zwoływanie Walnych Zebrań,

  7. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających.

  8. ustalanie wymiaru i rodzaju zatrudnienia oraz wielkości środków
   na wynagrodzenia, 

  9. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia i przeznaczenia darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności prywatnej,

  10. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego
   i ruchomego,

  11. rozpatrywanie sporów między członkami Stowarzyszenia powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,

  12. podejmowanie działań związanych z realizacją celów Stowarzyszenia
   nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania.

 

§ 19

 1.   Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane
  w związku z pełnioną funkcją.

 

 1.   W umowach między członkiem Zarządu a Stowarzyszeniem oraz w sporach z nim, Stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej (Komisja Rewizyjna) wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik, którym może być inny członek Zarządu, powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

 

§ 20

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 członków, w tym Przewodniczącego, wybieranych przez Walne Zebranie. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

  1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
   z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Komisji Rewizyjnej.

 

§ 21

 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

  1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

  2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

  3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,

  4. wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi.

  5. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 

Rozdział V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 

 

§ 22

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

  1. składki członkowskie,

  2. darowizny, zapisy i spadki,

  3. dochody z własnej działalności Stowarzyszenia,

  4. dochody z majątku Stowarzyszenia,

  5. dotacje, granty, subwencje,

  6. dochody z ofiarności publicznej,

  7. z przeprowadzanych akcji charytatywnych (koncerty, festyny, imprezy artystyczno-sportowe, itp.)

 3. Majątek Stowarzyszenia powstaje również z przychodów uzyskiwanych w związku z udziałem Stowarzyszenia w projektach krajowych i międzynarodowych.

 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

 

§ 23

Do składania oświadczeń woli oraz oświadczeń w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia jest uprawniony każdy członek zarządu działający jednoosobowo.

 

 

§ 24

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach, a dochód z niej służy realizacji celów statutowych
i nie może być przeznaczony do podziału między członków stowarzyszenia.

 

 

§ 25

 1. W Stowarzyszeniu zabrania się:

  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
   z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
   lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

  2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
   do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie
   lub na preferencyjnych warunkach,

  3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 2. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. To postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku organizacyjnego wyodrębnienia działalności pożytku publicznego. Wyodrębnienie działalności odpłatnej powierza się zarządowi, który podejmuje stosowną uchwałę.

 

 

Rozdział VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 

§ 26

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie,
  a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia po wypełnieniu jego zobowiązań.

 

 

§ 27

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mając zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach.

kółeczko akademia.jpg

władze stowarzyszenia

Zarząd:

Prezes: Monika Blanka Florek

Wiceprezes: Urszula Joanna Lis

Skarbnik:

Sabina Sztuczka - Kowalska

Komisja rewizyjna:

Agnieszka Katarzyna Fiedor

Bernadetta Bołoz

bottom of page